3-4 klik på din smartphone, tablet eller pc – så er fraværet registreret. Selvom vi ville kunne gøre det så kort, vil vi også gerne vise, hvordan det spiller sammen med SkoleIntra, ForældreIntra og ElevIntra. Forældrene kan melde syge, ferie osv. Beskeder sendes ligeledes til SkoleIntra enten som besked eller sms. Sms indsatser kan målrettes forskellige klasser og fraværstyper for at nedbringe fraværet. Endelig viser vi, hvordan Netprotokollens revolutionerende nye version registrerer timefravær og dagsfravær i en registrering.

Oplægsholder: Netprotokollen